کابل شبکه با تست پرمننت لینک

فروش کابل شبکه با تأییدیه گزارش تست پرمننت لینک، تأثیر مهمی در اطمینان مشتریان از کیفیت عملکرد این کابلها داشته است. با شما از این تست و کابلهای شبکه فلوک پاس خواهیم گفت.

تست پرمننت چیست؟

تست پرمننت

تست پرمننت یا به عبارت بهتر و کاملتر: «تست پرمننت لینک»، یکی از روشهای آزمون رایج تجهیزات شبکه کامپیوتری میباشد. پرمننت لینک به بخش ثابت یک شبکه میگویند. به عبارت دیگر، این نام برای آن بخش از شبکه استفاده میشود که تغییر نمیکند.

نوعاً در یک دیتاسنتر، فاصله یک پچ پنل تا پچ پنل دیگر، پرمننت لینک نام دارد. معمولاً در یک LAN، از پچ پنل اتاق اصلی ارتباطات تا نقاط خروجی یا اتصال تجهیزات به شبکه در محیط کار و یا نقطه تجمیع، مصداق پرمننت لینک خواهند بود. بر این پایه، پچکوردها و ارتباطات متغیر در بخشهای انتهایی شبکه، شامل پرمننت لینک نمیشوند. بیشینه طول مجاز پرمننت لینک، 90 متر است.

عنوان «فلوک» که در آغاز نام تستها می آید، مانند تست فلوک چنل یا تست فلوک پرمننت، برگرفته از یک عنوان تجاریست. چون شرکت فلوک نتورکز، برند معتبر در زمینه تولیدات تجهیزات آزمایش شبکه میباشد، نام آن با عناوین تستها عجین شده است.

این در حالیست که تستهای Permanent Link، Channel، MPTL و مانند آنها را با تجهیزات تست دیگر شرکتهای معتبر هم میتوان انجام داد.

تفاوت تست چنل و پرمننت

تست چنل

در یک شبکه کامپیوتری، چنل یا کانال، اتصال از یک دستگاه فعال (اکتیو) تا دستگاه دیگر است. برای نمونه میتوان ارتباط سوئیچ تا سرور یا سوئیچ به لپ تاپ را در نظر گرفت.

بنابراین، چنل شامل پچ کوردها و کابلهای ارتباطی در LAN هم میشود. طول کلی چنل، مطابق دستورالعمل استاندارد، نباید از 100 متر فراتر رود. تست چنل اغلب برای اطمینان از عملکرد شبکه انجام میشود؛ اما فقط پس از اتمام نصب شبکه.

عموماً آزمایش پرمننت لینک بر تست چنل ارجح است؛ زیرا پرمننت لینک را پایه حقیقی شبکه در نظر میگیریم. استانداردهای صنعتی، هدروم بالاتری را برای چنل پیشنهاد میدهند، زیرا پچ کوردها ضعیفترین لینک محسوب میشوند. این بدان معنیست که هنگام تست چنل با پچ کوردهای مرغوب، ممکن است در حالی نتیجه تست پاس (Pass) شود که آزمون پرمننت با شکست (Failed) مواجه شده بود.

چون طراحان شبکه میخواهند آخرین قسمتی که به مشکل میخورد، بخش ثابت آن باشد؛ تست پرمننت لینک، راه مطمئنی برای اطمینان از عملکرد شبکه در زمان نصب و تأیید کیفیت تجهیزات ثابت آن مانند کابل شبکه خواهد بود.

از طرفی، در انجام تست پرمننت از ادپتورهای استاندارد مخصوص این آزمون و کابلهای ارتباطی با کیفیت ساخت بالا (ارائه شده توسط تولید کنندۀ دستگاه تست) استفاده میشود تا نتیجه آزمایش مطمئن باشد.

فروش کابل شبکه با تست پرمننت لینک

کابل شبکه با تست پرمننت لینک

با توضیحاتی که تقدیم شما شد، میتوان نتیجه گرفت اگر کابلهای شبکه که بخش مهمی از برقراری اترنتها مانند LAN ها هستند، تست پرمننت لینک را پاس کنند، از نظر عملکرد تبادل دیتا، قابل اطمینان خواهند بود.

چون هدف این مجموعه، فروش کابلهای استاندارد، مرغوب و مطمئن است، در ارائه کابلهای شبکه مانند Cat 6 و Cat 6A، به نتیجه تست پرمننت لینک توجه میکند و کابلها را به همراه گزارش آزمون تأیید شده و مطلوب، تقدیم مشتریان ارجمند مینماید.